Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/spyro/public_html/libs/mysql.php on line 6
Poligrafia - Spyro

Wizytówki

Dobrze zaprojektowane wizytówki powinny by? maksymalnie proste. Ich oszcz?dna forma podkre?la presti? i pozycj? firmy. Aby wizytówki spe?nia?y swoj? rol?, powinny by? czytelne i budowa? profesjonalny wizerunek w oczach rozmówcy. Firma Spyro oferuje druk wizytówek w pe?nej kolorystyce CMYK, jedno lub dwustronnie. Zastosowanie dwustronne kredy o fakturze matowej oraz zabezpieczenie wizytówek matowym lakierem (lakier dyspersyjny zabezpiecza przed ?cieraniem) gwarantuje ich funkcjonalno?? i nadaje dyskretny, elegancki wygl?d.


 

Ulotki

Ulotki to wci?? najpopularniejszy oraz najta?szy no?nik informacji o towarach i us?ugach. Ciekawie zaprojektowane i wykonane ulotki potrafi? przyci?gn?? uwag? i wywo?a? zainteresowanie u odbiorcy. Druk takich w?a?nie ulotek zapewnia Firma Spyro, zale?nie od wymaga? klienta. Przyjmujemy zlecenia na ulotki zadrukowane jedno, jak i dwustronnie, na papierze powlekanym (kredowanym) i offsetowym, na ró?norodnych gramaturach.  Dzi?ki odpowiedniemu formatowi oraz sk?adaniu, ulotki mog? znale?? zastosowanie jako zaproszenie, czy druk okoliczno?ciowy.

 

Plakaty

Plakaty to nie tylko reklamowy i informacyjny przekaz;  zaprojektowany z artystycznym zaci?ciem mo?e sta? si? elementem wizualizuj?cym nasz? mark?. To dzi?ki plakatom, czy kalendarzom  ludzie widz? nasz? mark?, firm?, ofert?. By? zauwa?onym to jedno. Zosta? zapami?tanym – to drugie. Plakaty i kalendarze Firmy Spyro drukowane s? w szerokiej ofercie formatów, w pe?nej kolorystyce, dodatkowo wzmacniane poprzez dwustronne lub jednostronne powleczenie zadrukowanej powierzchni.

 

Naklejki

Produkty na pod?o?ach samoprzylepnych s? niezast?pione w wielu zastosowaniach gdzie zachodzi potrzeba trwa?ego umieszczenia informacji. Produkty realizowane na papierze saoprzylepnym s? niezb?dne w sytuacji gdy zawarte na nich informacje nale?y uzupe?ni? dodatkow? adnotacj? nanoszon? np. d?ugopisem (data konserwacji, wymiany oleju, wykonania przegl?du itp.).W kategorii "Naklejki" znajduj? si? równie? produkty na folii samoprzylepnej bia?ej. Pod?o?e jakim jest folia znajduje jeszcze szersze spektrum zastosowa?, poniewa? charakteryzuje si? wi?ksz? odporno?ci? na uszkodzenia mechaniczne, jest odporne na wilgo? oraz zmiany temperatury.

 

Foldery

Foldery reklamowe s? wa?nym elementem marketingu bezpo?redniego. Foldery ?atwo mo?na dostarczy? do klienta, s? niedrogie w przygotowaniu, a co bardzo wa?ne - mog? by? u?ywane w dowolnej cz??ci procesu marketingowego. Szeroka oferta folderów w Firmie Spyro, mo?liwo?ci wyboru formatów, papieru, wyko?czenia produktu pozwala na stworzenie interesuj?cego portfolio broszur reklamowych. Foldery reklamowe warto stworzy? dla wszystkich produktów, które wyst?puj? w ofercie lub ka?dej kategorii produktów. Broszury powinny by? ?ci?le skupione na konkretnym elemencie oferty, dlatego lepiej stworzy? kilka szczegó?owych broszur, zamiast jednej ze wszystkim. Nasze foldery reklamowe mogÄ… znale?? zastosowanie np. jako ekskluzywne menu.

 

Buttony

Znaczki okoliczno?ciowe (button, badges) to od kilku lat dobrze znany w Polsce element reklamy i marketingu. Trudno przecie? sobie dzisiaj wyobrazi? jakiekolwiek wybory prezydenckie lub parlamentalne bez znaczków w klapach cz?onków sztabu wyborczego i sympatyków. Nosz? je cz?onkowie klubów sportowych, uczestnicy wycieczek, rajdów i pielgrzymek, go?cie wszelkiego rodzaju imprez. Nasze znaczki znakomicie zdaj? egzamin w kampaniach reklamowych i akcjach promocyjnych, szczególnie tam gdzie nie mo?na zabra? z sob? transparentów, billboard'ów lub plakatów.

 

Piecz?tki

Piecz?tka - niezast?piony element ka?dego biura. Wychodz?c naprzeciw Pa?stwa oczekiwaniom, wprowadzamy do oferty piecz?tki od tych bardzo niezb?dnych formatów, do tych niecz?sto u?ywanych. Ale za to jak ju? s? u?ywane, to tak, ?e tylko dzi?ki niezawodnej konstrukcji wytrzymuj? taki nawa? pracy.

 

Papier firmowy

Podstawowym zadaniem dobrze zaprojektowanego i wydrukowanego papieru firmowego jest wywo?anie pozytywnego wra?enia u odbiorcy, a dzi?ki temu najlepsza promocja marki. Zwracaj?ca uwag? – ale nie nachalna – kompozycja graficzna, spójne z logotypem elementy, w?a?ciwie dobrany format i rodzaj papieru: to przepis na papier firmowy z Firmy Spyro. W papier firmowy warto zainwestowa?, poniewa? to papier firmowy jest cz?sto pierwszym elementem po?rednicz?cym w kontakcie z klientem.

 

Copyright Spyro Strona glwna Firma Oferta Realizacje Sklep Kontakt